Директор

Директор руководи радом школе. Бира се на период од 4. године. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Директора школе бира школски одбор на основу јавног конкурса по прибављеном мишљењу наставничког већа.

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе, заступа и представља школу. За свој рад одговара школском одбору и министру.


Директор Основне Школе "Никола Тесла" у Дубљу је Живко Вукојевић, по образовању професор разредне наставе из Белотића.

На место директора школе изабран је 20.05.2011. године. Пре избора на функцију дирекотра школе, радио је као наставник разредне наставе у ОШ "Никола Тесла" у Дубљу од 01.09.1993. године.

1983. године завршио је Педагошку академију у Шапцу, и стекао звање наставник разредне наставе.

2008. године завршава Учитељски факултет у Ужицу и стиче звање професор разредне наставе.

Ви сте овде: Home Управа школе Директор