Директор

Директор руководи радом школе. Бира се на период од 4. године. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. Директора школе бира школски одбор на основу јавног конкурса по прибављеном мишљењу наставничког већа.

Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе, заступа и представља школу. За свој рад одговара школском одбору и министру.


Директор Основне Школе "Никола Тесла" у Дубљу је Славица Мајсторовић, по образовању професор разредне наставе из Дубља.

 

Ви сте овде: Home Управа школе Директор